Robusta Release Notes

Release Notes 2022.05
Update Date: 05.2022

What's New in Version 05.2022

• Süreç adı ve key alanları için özel karakter girişi engellendi.
• Orchestartor uygulamaları için kullanılan uygulama dışı değişkenlerin görüntülenebilmesi ve güncellenebilmesi sağlandı.
• Import edilen sürecin, export edildiği ortamdaki versiyonu data-object olarak eklendi.
• Hatalı girilen "process key" için validasyon hatası verilmesi sağlandı.
• Mail bileşeni altına close connection özelliği eklendi.
• Dataset merge aktivitesine iki datasetin yan yana birleştirilebilmesi için yatay merge desteği eklendi.
• Window actions metodunda title arama işlemine wildcard desteği sağlandı.
• Mail send aktivitesinde özel karakter içeren attachment isimlerinin bozuk gözükmesi hatası düzeltildi.
• Database bileşeninde tüm metotlarda exception type SQLException olarak güncellendi ve dönen hata mesajlarına alınan sql error code değerleri eklendi.
• Soap Connector kullanımına, data object'e değişken tanımlama ve bu değişkenlerin sonuç değerlerinin output olarak döndürülmesi desteği sağlandı.
• Rpa-admin uygulaması, ekran görüntüsü listesindeki hata giderildi.
• Excel bileşenine remove cell style aktivitesi eklendi.
• Generate Random Password metodunda girilen kriterlerin istenilen password lengthden uzun olmamasını sağlamak için validasyon kontrolü eklendi ve default değerler set edildi.
• Modeler app publish'i sırasında alınan hat giderildi.
• Sceduler process listesi scroll barının en başa gitmesi engellendi.
• Monitoring (Kibana) uygulamasında startedUser bilgisi de loglanmaya başlandı.
• Bir sürecin dahil olduğu uygulamaların bilgisi ekranda görülebilir hale getirildi.
• Dataset bileşenindeki save as aktivitesine include header parametresi ile dataset başlıklarının yazdırılıp yazdırılmayacağının seçilebilmesi desteği eklendi.
• Keyboard bileşenindeki send hotkey aktivitesine wait after action parametresi ile girilen hotkey sonrasında ne kadar bekleneceğinin belirlenebilmesi desteği eklendi.
• Rpa-admin modülünde bulunan secured key tanımlama ekranı tenant uyumlu hale getirildi.
• Excel bileşenine autofit rows/columns metodu eklendi.
• Modeler Uygulamasında, model adı ve key alanları için rakam ile başlayan isimler verilemeyecek şekilde geliştirme yapıldı.
• Json yapısındaki bir metni veya dosya içeriğini json formatında okuyabilmek için read json adında yeni bir aktivite eklendi.
• Süreçler export edilmeden önce validasyon kontrolü eklendi . Eğer süreç valid değilse exporta izin verilmeyecek şekilde düzenleme yapıldı.
• Excel bileşenine rename sheet metodu eklendi.
• Write dataset to word aktivitesine include header parametresi ile başlığın yazdırılıp yazdırılmayacağının seçilebilmesi desteği eklendi.
• Write dataset to excel aktivitesine range parametresi ile yazdırılacak alanın belirlenebilmesi desteği eklendi.
• Scheduler uygulaması scheduled-process listesinde waiting durumdaki süreçlerin iptal edilememesi ile ilgili problem çözüldü.
• Scheduler uygulamasında, tenant bilgisi aynı olan kullanıcıların, aynı süreçleri görüntüleyebilmesi sağlandı.
• Set cell style bileşenine border style, border position ve border color eklendi; merge/unmerge cells isminde yeni bir bileşen geliştirildi.
• MS Excel bileşenine pivot tablo oluşturulmasını sağlayan metod eklendi.
• MS Excel bileşenine ismi verilen pivot tablonun yenilenmesini sağlayan refresh pivot table metodu eklendi.
• MS Excel bileşenine ismi verilen makroların çalıştırılmasını sağlayan run macro metodu eklendi.
• Image processing bileşenine remove lines aktivitesi eklendi.
• Mail send aktivitesinde to alanının zorunluluktan çıkarılarak yalnızca cc ya da bcc alanları doldurularak mail gönderilebilmesi desteği eklendi.
• Event tanımlarken to, from, subject alanlarına birden fazla değer girilip süreç tetiklenmesine imkan sağlandı. To ve from alanları için kısmi eşleşme özelliği eklendi.
• Web bileşeni get methods ve functions metotlarında kullanılan result variable alanı zorunlu hale getirilip validasyon eklendi.
• Text file bileşeninin altında Read textfile to variable metodu eklendi.
• Save as pdf yapılırken görsellerin de kaydedilmesi sağlandı.
• Excel format aktivitesiyle formatlanan hücrelerdeki biçimlendirmenin bozulması hatası düzeltildi.
• Set cell style bileşine altına horizontal alignment ve vertical alignment olmak üzere iki özellik eklendi.
• ICU match image ve Computer Vision image matching aktivitelerinde eşleşme limitinin önyüzden parametre olarak belirlenebilmesi desteği eklendi.
• Excel copy yaparken birleştirilmiş hücrelerin korunarak kopyalanması sağlandı.
• Rpa-admin chatbot sekmesindeki projects sayfasına train model seçeneği eklendi.
• Exhange connection ile mail read edilirken file attachment desteği sağlandı.
• FileOps bileşenindeki unzip aktivitesine şifreli zip dosyalarını extract edebilme desteği eklendi.
• Scheduler uygulamasında process filtreleme esnasında yaşanan sorun giderildi.
• Database servis MS-SQL jar versiyonu 7.4.0 olarak güncellendi.
• Clipboard bileşeninde set to clipboard metodunda vault içeren input parametreleri için validasyon sağlandı ve kullanımı engellendi.
• Parent-child ilişkisi gözetilerek intent ve utterance eklenmesi sağlandı.
• Rest Servis kullanımına, data object' e değişken tanımlama ve bu değişkenlerin sonuç değerlerinin output olarak döndürülmesi desteği sağlandı.
• Mail event update edilirken karşılaşılan validasyon hatası çözüldü.
• Mail işlemlerinden biri olan save özelliğinin MS Outlook bileşeni aracılığıyla da yapılması sağlandı.
• Mail işlemlerinden biri olan reply/reply all/forward özelliklerinin MS Outlook bileşeni aracılığıyla da yapılması sağlandı.
• Önyüzde display edilen loader kaldırılarak events sayfasının hemen gösterilmesi sağlandı.
• Null gelen imagelerin hangi bileşenlere ait olduğunu kolaylıkla tespit edebilmek için bileşen adı error loguna eklendi.
• SSH ve FTP bileşenlerindeki upload aktivitesinde overwrite seçiliyken alınan "file already exists" hatası düzeltildi.
• FTP servis aktivitelerinde regex ile girilen dizinlerde alınan dizin bulunamadı hatası düzeltildi. IMAP search yapılırken subject alanı boş gelen mailler için kontrol eklenip fix geçildi. • ReCaptcha metodunda site key değerini html sayfasında bulunamaması durumunda manuel olarak girme seçeneği eklendi.
• rpa-admin modülünde bulunan Mail Definitions sayfasında Test connection esnasında display edilen mesajların ayrı ayrı basılması sağlandı.
• Scheduler cron patternindeki gün gösterimi düzeltildi.
• Excel harici bir kaynaktan datasete okunan başlıksız verilerin write dataset to excel aktivitesiyle excel'e yazdırılamaması hatası düzeltildi.
• Mail definitions'a eklenebilecek event sayısı artırıldı.
• Mail event'de subject alanının case insensitive çalışması sağlandı.
• Excel set cell style aktivitesiyle biçimlendirilen hücrelerdeki veri formatının bozulması hatası düzeltildi.
• Modeler process listesi ekranında app seçildikten sonra process listesinin başına oto kaydırma özelliği getirildi.
• FTP servis aktivitelerinde işlem yapılacak dizinin bulunamaması hatası düzeltildi.
• robot.properties dosyasındaki değer güncellenerek processlerin listelenmesi sağlandı.
• rpa-admin modülünde, worker üzerinde Screenshot almaya olanak sağlayan özelliğin açılıp kapatılmasındaki hata giderildi.
• Merged region olan excel sayfalarındaki overlap hatası çözüldü.
• PDF convert tables to html aktivitesi farklı yapıdaki pdf tablolarını destekleyecek şekilde geliştirildi.
• Script task bileşeni için hata mesajları daha açıklayıcı hale getirildi.
• Bazı ortamlarda mail send aktivitesi ile gönderilen maillerin bağlantı kurulan mail adresi yerine ortama bağlanmak için kurulan uzaktan bağlantı kullanıcı adıyla gönderilmesi hatası düzeltildi.
• Filter metodunda "or" yapılırken duplicate datanın kaldırılıp yazıldığı gözlemlendi, bu durum fixlendi.
• Computer vision bileşenine get largest rectangle aktivitesi eklendi.
• Set formula metodunda boş hücreye de formül girilebilmesi sağlandı.
• Exchange search metodundaki min/max date filtrelemesindeki bug giderildi.
• Clear sheet metodunda border, color vb. hücre stil özelliklerinin korunması sağlandı.
• Copy sheet yapılırken renk, border vb. hücre stil özelliklerinin korunması sağlandı.
• Copy sheet metoduna as value seçeneği eklendi. Böylece sadece değerler ya da formüllerin kopyalanması sağlandı.
• Vaultta olmayan secure key değerlerini alma durumu için hata mesajı eklendi.
• Başka bir excel ile bağlantılı olan dosyaların datasete yazılırken verdiği hata giderildi.
• Computer vision bileşenine base64 decoder aktivitesi eklendi.
• Script Task script format alanı combo ile seçilecek şekilde düzenlendi.
• MS Excel pivot metodunda birden fazla satır ve sütun eklenmesi özelliği geliştirildi.
• Icu, image processing ve computer vision metotlarında performans iyileştirmesi yapıldı.
• Computer vision bileşenine get dimensions aktivitesi eklendi.
• Boolean tipinde bir sütun için filtre uygulanacağında true veya false kullanarak eşleşme yapılması sağlandı.
• Set SAP Command metodunda eğer buton yoksa/tıklanamıyorsa enter basılacak şekilde geliştirme yapıldı.
• Scheduler uygulamasında, tenant bilgisi aynı olan kullanıcıların, aynı süreçleri görüntüleyebilmesi sağlandı.
• Image processing bileşenindeki threshold aktivitesine otsu treshold desteği eklendi.
• Modeler form editor'e resim seçeneği eklendi.
• Pasaport ve id kartlarındaki mrz alanını okuyacak yeni bir bileşen eklendi.
• OCR bileşenlerine OCR-B desteği eklendi.
• SMTP read time out değeri artırılarak 5dk olarak güncellendi.
Release Notes 2021.12
Update Date: 12.2021

What's New in Version 2021.12

• Added the feature of keeping records of login attempts in the system in the database.
• Robusta application links were added into the logout menu to make easier switching between apps.
• A new field has been added to enter additional features when opening a new browser in web applications.
• Multiple SQL line entries are provided in the Execute Query method of the database component.
• Partial blurring of the given coordinate feature has been added to the image processing blur component.
• The product has been given the ability to solve reCAPTCHA V2 captchas.
• Added support for changing the mail subject to the mail forward component.
• In order to prevent data loss during the design phase, the auto-save capability, which runs at certain time intervals, has been added to the Design Studio.
• Added “delete by filter” feature to dataset remove row component.
• Get credential method has been added to get the information of Generic Credentials defined in Credential Manager.
• Added send component to MS Outlook.
• Added support for case sensitive search in the subject field of the mail search activity.
• A meaningful “attachment file not found” error message has been added to mail send component.
• By date ASC/DESC sorting was made possible in the Scheduler process list.
• Added write to text file component to write the variable to a file.
• More detailed hint examples of the inputs in the Icu component are given.
• The Worker field under the Working properties tab on the Scheduler screen has been moved under the Scheduling properties tab.
• A more detailed error message is provided in case of a disconnection in the flows between components during process validation.
• The feature of collective action on more than one process in the same state has been added on the Scheduler > Scheduled Processes screen.
• The Boundary event module has been edited to give an error during the validation phase when it is not connected to any component.
• Browser Recording feature has been added to Modeler. This feature, which you can access via the Processes screen, monitors movements such as clicking on the browser, entering text content, choosing from a dropdown, and allows you to save these movements as BPMN process activities. This feature, which works in the Worker layer, supports Chrome and Edge browsers.
• The Download Logs link in RPA Admin has been moved to the top right menu.
• Setting secure value feature was introduced in the process. In addition, random passwords were created in the process according to the specified input criteria.
• The feature of catching errors in REST/SOAP operations with Http Task has been added.
• A new component that creates HTML table from dataset to the given path has been developed.
• Scheduler Process Flow Diagram can be seen for the same user tenant id.
• Added ability to search and colorize components in design studio screen.
• The name of the drag and drop component in the design studio is made to be written together with the group name.
• By adding the worker name field to the Schedule process component, the process can be sent to the desired worker.
• The ability to create subfolders has been added to the mail create folder component.
• Added Dataset Get rows as json component for multiple rows.
• The feature of catching errors that may occur during the operation of the Script Task component by using a specific error code has been added.
• The download error that occurs when the file name in the mail attachment contains characters that are not supported by windows has been fixed.
• Fixed RPA admin warning message about remaining license time.
• Added "forgot password" fields to the login screen and "change password" fields to the design studio for Community Edition users.
• Added the feature of detecting and automatically terminating processes that take longer than a certain time.
• The variable, which indicates at which turn of the cycle a process containing subprocess ends, is displayed on the Scheduler process summary screen.
• Front-end development has been provided for the chatbot application.
• A tool has been developed to facilitate obtaining a dump(heap/thread) file from the client environment.
• When the relevant process is wanted to be run in the process design studio, if the selected worker is disabled, busy, this information is displayed in the info field on the screen.
• Added MSWINDOWS type which will work similar to Applications Open component WINDOWS type but more stable.
• The Update Xml method has been added, which allows the value of the xpath given to the xml component to be updated.
• Brighten and deskew methods have been added to the image processing service.
• For processes that cannot be opened/drawn on the design screen during import, additional information is provided to show which component the error is caused by.
• Headless error during PDF reading has been resolved.
• Added open, create, save, save as, close, read excel to dataset, write dataset to excel components to MS Excel.
• Password saving feature of Chrome browser is disabled in Applications Open method.
• A new feature has been added for screen outputs and error messages of the application or script that run from the command line.
• Added a new OCR component that reads the document word by word.
• The log level of Orchestrator applications has been made changeable via Rpa Admin.
• Added a new feature that shows the black and white dispersion ratio of the image files.
• Added a feature of detecting and automatically terminating processes containing any activity (except subProcess, callActivity) that takes longer than a certain time.
• Erode and dilate methods have been added to the image processing service.
• Worker version information added to log messages.
• The background color of the selected process in the scheduler list is darkened.
• A new method has been added to get the color distribution of the image files.
• A new feature added to the keyboard service to use the last defined keyboard layout when the current keyboard layout cannot be detected.
• The download attachments feature, which is one of the mail operations, has also been added to MS Outlook component.
• In the Scheduled Processes screen, querying for the TIMED_OUT status assigned for jobs that could not be completed within a certain time has been provided.
• DB2 database support has been provided to the database component.
• Sybase database support has been provided to the database component.
• A new component added for performing Excel file operations by MS Excel.
• PostgreSql database support was provided to the database component.
• The Log4J vulnerability was fixed by upgrading the version.

The latest version contains bug fixes and performance improvements

• Added more detailed error messages in Window actions component.
• Errors caused by the property name while publishing the app, become more detailed.
• Fixed the occasional "Screen capture failed" error when taking screenshots in ICU Match image method.
• Fixed the error for copying data from formula cells in excel copy component.
• The "Process Name" column on the "Scheduled Processes" screen has been set to display the correct value.
• Fixed date display problem in Scheduled Processes list.
• The error that occurs when there is a back-slash(\) character in the Parameters field in the Scheduled Process component has been fixed.
• Vault support provided to Http Task component.
• Bugfix for clearing the given area in the sheet in excel clear sheet component.
• A more detailed display of cron parameters has been provided.
• Performance of barcode reader component for documents with multi-barcode has been improved.
• Improvements have been made in the HTML conversion of pdf files.
• Performance improvement was achieved by reviewing threads related to scheduled tasks.
• Error checks were provided for the database component and the code was improved.
• "Interval" field has been made mandatory for the "Trigger" event type in the event definition screen for Rpa-admin Ftp Definition.
• Added a filtering feature to Scheduler where only processes that have a running job can be listed.
• In case the Worker works on a network that is not open to the internet, internal ip is sent to the orchestrator.
• Process detail logs have been made sortable and searchable.
• The App group field has been prevented from appearing in the “Edit Process Form”.
• Fixed "message removed exception" error in mail search component.
• The publish error that is received when the input defined as ${} starts with a numeric character or contains a space has been made meaningful.
• Prevented worker duplication in the worker selection screen if a worker was in more than one worker group.
• Memory improvement was made by adding dataset last access time information.
• The missing logs error that is received while downloading process detail logs has been fixed.
• Removed semicolon requirement and single-quote and double-quote checks from database query validation.
• VbScript code improvement was made and the result variable property was added.
• Error handling improvement in database DML operations.
• All related records have been made listable for Scheduled Process Query in Scheduler > Scheduled Process screen.
• The problem that applications with more than 1000 deployments cannot be listed on the Scheduler > Processes screen has been fixed.
• Added US keyboard layout support to Keyboard service.
• Improved connection management in database operations.
• The error that the empty cells cannot be formatted in the Excel Set cell style method has been fixed.
Release Notes 2021.08
Update Date: 08.2021

What's New in Version 2021.08

• Click and double click problems in SAP GuiCTextField, GuiTextField fields have been fixed.
• Various activities specific to the SAP application have been added.
• Added send component for MS Outlook.
• Natural Order support has been added to the Dataset activity.
• Defining data objects with the same name is blocked.
• The feature of downloading process instance logs as a file has been added.
• Worker log level can be changed via rpa-admin application.
• If there is more than one barcode in the document, barcode values ​​are kept in dataset data type.
• Ease of use was provided for the display of process logs.
• Image Rotate and flip components have been added.
• UI improvements have been made for component parameters in the Modeler screen.
• Added validation checks to XML activity.
• Password information used in DB, LDAP and in-application communication can be retrieved from the vault.
• Apps in Modeler can be grouped.
• Dates in the Process list have been updated to display full dates.
• Application grouping feature has been added. Visual adjustments were made in the Modeler and Scheduler applications.
• Periodic deletion of process log records has been added.
• Ease of use improvement and filter fields have been activated on the process list screen.
• Improvements were made for ease of use in the Scheduled Process screen.
• Automatic deletion of historical records at regular intervals has been added.
• The ability to store audit trails of the transactions (audit) performed in the RPA Admin module in the database has been added.
• Process Logs are provided sequentially.

The latest version contains bug fixes and performance improvements

• (Windows Server 2016) The problem in writing text to the active screen opened with RDP connection has been fixed.
• Problems that occur when calling Java, Phyton, DLL methods have been fixed.
• X,y,height,width property validation controls have been added in the Read as text component of the Ocr component.
• Support for changing the mail subject has been added to the Forward component.
• Request body can be added to DELETE requests made via HttpTask.
• The error that the "Mail Definitions" screen does not appear in the user interface when the update is made has been fixed.
• The performance problem in the process search and listing screen has been fixed.
• Improvements were made for ease of use in the Scheduled Process screen.
• Ease of use was improved and filter fields were activated on the process list screen.
• Periodic deletion of process log records (Elastic Search) has been added.
• The display of the app grouping determined in the design studio (Design Studio) has been developed to be optional.
• App group can be determined for processes in the design studio and the menu is shaped according to the determined group.
• It has been ensured that there are no data objects with the same name.
• Process logs are provided sequentially.
• Dates in the process list have been updated to display full dates.
• Ease of use was provided for the display of process records.
• Robot (worker) log level can be changed via rpa-admin application.
• The feature of downloading process instance logs as a file has been added.
• Request body can be added to Delete requests made via HttpTask.
• UI improvements were made for component parameters on the Design Studio screen.
• Rotate and flip components added.
• Barcode Reader has been updated to keep the list of barcode values ​​read in documents in the dataset.
• Natural order sorting support has been added.
• Added send component for MS Outlook.
• The ability to store audit trails of the transactions (audit) performed in the RPA Admin module in the database has been added.
• Automatic deletion of historical records at regular intervals has been added.
• The error that the "Mail Definitions" screen does not appear in the user interface when the update is made has been fixed.
• Added the ability to generate a deployment package that can run independently, including its own JRE and web drivers.
• Fixing click and double click problems in GuiCTextField, GuiTextField fields.
• Validation controls have been added for the Execute xpath component of the xml component.
• UI improvements have been made for component parameters in the Modeler screen.
• X,y,height,width property validation controls have been added in the Read as text component of the OCR component.
• Call Ext. The method has been made working and improved.
• The character problem during RDP in Windows Server 2016 environments has been fixed.